ΠΡΟΣΦΟΡΑ Αρ.Πρ. 1/2022 – ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ / ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΑΣΑΣ

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Πλατανιστάσας ζητά προσφορές για την καθαριότητα αγροτικών / αμπελουργικών δρόμων.

Το συνολικό μήκος ανέρχεται περίπου στα 25 χιλιόμετρα ± 30%.

Η τιμή να δοθεί ανά χιλιόμετρο. Η πληρωμή θα γίνει για το ακριβές μήκος του δρόμου που θα καθαριστεί αφού πρώτα ελεγχθεί η ποιότητα της εκτελεσθείσας εργασίας από τον Πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου κύριο Σάββα Μέντζη στο τηλέφωνο 99698186.

Η πληρωμή για εργασία που παραδόθηκε και έγινε αποδεκτή, θα γίνεται αφού ο Ανάδοχος παρουσιάσει το σχετικό τιμολόγιο και πιστοποιηθεί από τον Πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου και θα είναι σε 10 μέρες από την ημερομηνία λήψης επιστολής.

Η εργασία θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε διάστημα 2 εβδομάδων από την ημερομηνία έναρξης εργασιών. Η ημερομηνία έναρξης εργασιών θα οριστεί από τον Πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου.

Πριν την υποβολή της προσφοράς τους οι ενδιαφερόμενοι προσφοροδότες θα πρέπει να επισκεφθούν τον χώρο του έργου για δική τους αξιολόγηση της κατάστασης που επικρατεί.

Οι δρόμοι θα πρέπει να καθαρίζονται σε όλο το υφιστάμενο πλάτος. Σε περίπτωση που υπάρχουν χόρτα ή θάμνοι στους δρόμους θα πρέπει να καθαρίζονται και να απομακρύνονται.

Η τελειωμένη επιφάνεια του δρόμου θα πρέπει να είναι καθαρή από πέτρες, ξένα χώματα ή ξύλα έτσι ώστε να ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις του Προέδρου του Κοινοτικού Συμβουλίου.

Όγκοι χωμάτων που μπορεί να προήλθαν από κατολισθήσεις θα πρέπει να απομακρύνονται.

Το πρανές του δρόμου θα πρέπει να παραμείνει ως έχει, σε καμία περίπτωση δεν θα αποκόπτεται.

Τυχόν διαβρώσεις στις άκριες των δρόμων θα πρέπει να επιχωματώνονται

Τυχόν ξερολιθιές θα πρέπει να διατηρηθούν.

Όπου κρίνεται αναγκαία η χρήση οποιουδήποτε άλλου μηχανήματος είναι υποχρέωση του Ανάδοχου.

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την προσφορά τους θα πρέπει να υποβάλουν Τίτλο Ιδιοκτησίας του μηχανήματος που θα χρησιμοποιηθεί, άδεια κυκλοφορίας, Ασφάλεια και Πιστοποιητικό Καταλληλόλητας του μηχανήματος.

Το Κοινοτικό Συμβούλιο δεν φέρει καμία ευθύνη για απαιτήσεις τρίτων προσώπων για οποιαδήποτε ζημιά που θα προξενηθεί κατά την διάρκεια της εκτέλεσης της εργασίας. Ο Εργολάβος είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημιά προξενήσει σε ασφαλτωμένους δρόμους.

Οι προσφορές νατοποθετηθούν στο κιβώτιο προσφορών του Κοινοτικού Συμβουλίου Πλατανιστάσας.

Ημερομηνία λήξης προσφορών 9/4/2022

Τιμή Ανά Χιλιόμετρο: ……………………€ Ολογράφως…………………………………………………………………

Όνομα : ………………………………………………………………….

Διεύθυνση ………………………………………………………………………………………………………

Τηλέφωνο: …………………………………